Navigácia

Obsah

Súčasnosť

Výpočet dochodkového veku


Poslanie obce Veľká Franková


Poslanie obce Veľká Franková

 

 Poslanie obce Veľká Franková . Obec Veľká Franková je samostaný územný samosprávny celok a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou sobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 1. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec Veľká Franková vykonáva nasledovné činnosti:  riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, na základe rozpočtu obce,  usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, t.j. vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,  zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína , kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,  zabezpečuje verejnoprosprešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,  utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obec, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,  plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,  obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce,  vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,  zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnícke osoby a zariadenia,  organizuje hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,  zabezpečuje verejný poriadok v obci,  zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,  plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,  vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,  vykonáva činnosti v oblasti stavebného poriadku,  v záujme rozvoja obce spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci. 2. V zriaďovateľskej pôsobnosti obce je jedna základná škola s právnou subjektivitou pod ktorú patrí školský klub a zariadenie školského stravovania: Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským s počtom detí 30 Do zriaďovateľskej pôsobnosti obce patrí aj materská škola, v ktorých je jedna zmiešaná trieda s vyučovacím jazykom slovenským. 3. Kultúrny dom patrí obecnému úradu. V obci sa nachádza knižnica, kde sa nachádzajú knihy v slovenskom , ktoré sú k dispozícii obyvateľom obce.V obci pôsobí futbalový klub žiakov, dorastencov, dospelých Stretávajú sa pravidelne každý týždeň. Miesto tu majú aj príležitostní hráči futbalu- futbalové mužstvo starí páni Veľkej Frankovej . Obec Veľká Franková má vlastný dobrovoľný hasičský zbor . V obci pôsobí Rímsko-katolícka cirkev. 4. Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov. Dlhodobým cieľom obce Veľká Franková je zabezpečiť a vytvárať podmienky pre pohodlné bývanie svojich občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre spoločenské, kultúrne, športové aktivity a relax. Rozvíjajúca sa ekonomická základňa v obci bude zabezpečovať pre občanov obce i blízkeho okolia pracovné príležitosti v poľnohospodárstve, v priemyselnej výrobe a v službách, najmä formou malého a stredného podnikania. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta. Výkonným orgánom je Obecný úrad. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu a plní tieto úlohy: a./ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, b./ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva c./ vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, d./ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. Prácu obecného úradu organizuje starosta obecného úradu.