Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad 2

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
20
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

Výsledky volieb do orgánov VUC v našej obci , konaných 04.11.2017 

 

Počet voličov zapísaných do zoznamu v našej obci 278 , Počet voličov , ktorým bola odovzdaná obálka a hlasovacie lístky 87 voličov . Počet odovzdaných platných hlasov za predsedu VUC - 85 , počet odovzdaných platných hlasov do zastupiteľstva VUC - 86 . 

 

Výsledky - predseda VUC:  č. 1 - 2 hlasy , č. 3 - 2 hlasy, č. 5 - 18 hlasov , č. 6 - 59 hlasov , č.7 - 1 hlas, č. 8 - 1 hlas ,  č. 10 - 2 hlasy . Voľby za predsedu do VUC v našej obci vyhral Milan Majerský - 59 hlasov 

Výsledky - zastupiteľstvo do VUC: č.1 - 3 hlasy , č.2-2 hlasy , č. 3 - 51 hlasov, č.5- 22 hlasov , č.6 - 1 hlas, č. 7- 9 hlasov, č. 8 - 1 hlas, č. 9 - 50 hlasov , č.10-11 hlasov, č. 11-30 hlasov, č. 12- 4 hlasy , č. 13- 28 hlasov, č.16-24 hlasov, č. 17 -37 hlasov , č. 18- 1 hlas, č. 21-2 hlasy, č. 23-3 hlasy, č.25- 3 hlasy, č.26-8 hlasy ,č.27- 2 hlasy, č.29-5 hlasov, č. 31 - 4 hlasy, č. 32- 2 hlasy, č. 33 - 1 hlas, č.34-15 hlasov, č. 35- 4 hlasy, č. 36 - 1 hlas, č. 37 - 2 hlasy, č. 38- 1 hlas. 

Poradie 5 najúspešnejších kandidátov  v našej obci : ŠTefan Bieľak - 51 hlasov, Štefan Džurný - 50 hlasov, Hudaček  Pavol - 37 hlasov , Michal Gallik - 30 hlasov  a Jozef Grivalský - 28 hlasov . 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2018 | Autor:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2018 | Autor:

Oznam - voľby

Oznam

Obec Veľká Franková oznamuje všetkým kandidujúcim ,že kandidátne listiny je potrebné doručiť v pracovných dňoch , počas úradných hodín zapisovateľke MVK p. Čarnogurskej Kataríne a to najneskôr 11.09.2018 do 24:00 hod.
V utorok 11.09.2018 sa v čase od 15:00 do 24: 00 budú preberať kandidátne listiny, oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do MVK(OVK) na adrese Veľká Franková č. 88 preberať ich bude zapisovateľk MVK p. Čarnogurskej Kataríny , tel.: 0904884320 .

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do MVK(OVK) je možné doručiť aj elektronicky na e- mail: obecv.frankova@neton.sk

celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:

Informácia o elektronickej adresy na podávanie listín o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK.

Obec Veľká Franková informuje , že elektronicka adresa na podávanie listín o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je : obecv.frankova@neton.sk celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Čarnogurská

Pozor zmena vývozov separovaného odpadu od 01.08.2018!!!

Zmena vývozov separovaného odpadu od 01.08.2018 celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor:

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Veľká Franková
OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Veľkej Frankovej podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 3/3/2018 zo dňa 29.06.2018 určilo, že

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Frankovej
bude mať 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.
Vo volebnom obvode číslo 1 , ktorý zahŕňa celé územie obce Veľká Franková
bude zvolených 5 poslancov.
Vo Veľkej Frankovej dňa 29.06. 2018
____________________________
podpis
odtlačok pečiatky

celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Čarnogurská

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Obec Veľká Franková

OZNÁMENIE
o rozsahu výkonu starostu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018
Obecné1) zastupiteľstvo vo Veľkej Frankovej
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 4/3/2018 zo dňa 29.06.2018 určilo
výkon funkcie starostu obce Veľká Franková

pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022
v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.
v rozsahu 1,00Vo Veľkej Frankovej dňa 29.06. 2018


____________________________
podpis
odtlačok pečiatkycelý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Čarnogurská

Informácie pre nezávislých kandidátov

Informácie pre nezávislých kandidátov
Právo byť volený
Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
KANDIDÁTNA LISTINA
Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom
Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb , zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.
Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva
Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) obsahuje:
• číslo volebného obvodu,
• meno,
• priezvisko,
• titul,
• dátum narodenia kandidáta,
• zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie),
• adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx) a
• vlastnoručný podpis kandidáta.
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku. Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať len v jednom volebnom obvode.
Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.
Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina“). V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta.
Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.
Minimálny počet podpisov na podpisovej listine, podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je uvedený nižšie. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce.
Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva a tiež na funkciu starostu obce (primátora mesta), môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov obce (mesta). Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej listiny.
V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice môže do mestského zastupiteľstva kandidovať obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v niektorej z mestských častí patriacich do územia mesta. Kandidát môže kandidovať v ktoromkoľvek volebnom obvode utvorenom na území mesta bez ohľadu na miesto svojho trvalého pobytu na území mesta.
V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice môže kandidovať ten istý kandidát do miestneho zastupiteľstva a súčasne do mestského zastupiteľstva.
Kandidátnu listinu pre voľby do miestneho zastupiteľstva, resp. pre voľby starostu mestskej časti s prílohami podáva nezávislý kandidát zapisovateľovi miestnej volebnej komisie a
kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva, resp. pre voľby primátora mesta s prílohami podáva nezávislý kandidát zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb.
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na poslanca miestneho zastupiteľstva v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice je okrem vyhlásenia kandidáta aj listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru (podpisová listina) a majú trvalý pobyt na území príslušnej mestskej časti v minimálnom počte podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (uvedenej nižšie).
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice je okrem vyhlásenia kandidáta aj listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru (podpisová listina) a majú trvalý pobyt na území mesta v minimálnom počte 1 000 voličov.
Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne na poslanca miestneho zastupiteľstva a tiež na starostu mestskej časti, môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov mestskej časti. Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej listiny.
To isté platí, ak nezávislý kandidát kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva a súčasne aj na primátora mesta.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce
Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti (ďalej len „starosta obce“) obsahuje:
• meno,
• priezvisko,
• titul,
• dátum narodenia kandidáta,
• zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie),
• adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí www.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx) a
• vlastnoručný podpis kandidáta.
Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku.
Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.
Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina“). V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta.
Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.
Potrebný počet podpisov je uvedený nižšie. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.
Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.

MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA
PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTU OBCE
Počet obyvateľov obce Počet podpisov voličov
na podpisovej listine
do 50 10
51 - 100 20
101 - 500 40
501 - 2 000 100
2 001 - 20 000 200
20 001 - 100 000 500
nad 100 000 1 000


celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Čarnogurská

Informácia o počte obyvateľov obce

Obec Veľká Franková

OZNÁMENIE
o určení počtu obyvateľov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018
Obec Veľká Franková
podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy v Obci Veľká Franková je 346 obyvateľov.
Vo Veľkej Frankovej dňa 01.08.2018

__________________
odtlačok pečiatky

celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Čarnogurská

Voľby do samosprávy obcí 2018

Informujeme občanom , že všetky potrebné informácie si môžu prečítať na : https://www.minv.sk/?volby-oso2018
alebo na Obecnom úrade vo Veľkej Frankovej č. 74,
na tel.: 0524892637 celý text

ostatné, náš tip | 20. 7. 2018 | Autor: Čarnogurská

Informácia pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby
do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
III
Právo byť volený
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.


Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Čarnogurská

prístavba a prestavba hasičskej zbrojnice

Prístavba a prestavba hasičskej zbrojnice celý text

ostatné, náš tip | 7. 5. 2018 | Autor:

Otvorenie turistickej trasy Veľká FrankoVá

Otvorenie turistickej trasy Veľká FrankoVá celý text

ostatné, náš tip | 1. 2. 2018 | Autor:

Harmonogram NO a Elektroodpadu

V našej obci bude 27.03 a 9.10.2018 vývoz nebezpečného odpadu .
V dňoch 04.05. a 7.11.2018 bude vývoz elektroodpadu. celý text

ostatné, náš tip | 9. 1. 2018 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov VUC, konaných 04.11.2017

Výsledky volieb v našej obci . celý text

ostatné | 5. 11. 2017 | Autor:

Rajd rowerowy 20.10.2017

Už v piatok bude ďalší rajd rowerovy v spolupráci s Poľskými partnermi. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor:
#

Dávam do pozornosti staré fotografie z našej obce , roky 1949-1968

Kto spozná zábery ??? celý text

ostatné, náš tip | 20. 9. 2017 | Autor:
Pohľad z Bachledky na Frankovú a okolie

Chodník korunami stromov

Veľmi krásne prekvapenie pre všetkých turistov je prichystané v Bachledovej doline. Chodník
v korunách stromov by mal byť už otvorený v polovici septembra, a nie len to, z veže sa dostanete okrem chodníka aj 67 metrovým dlhým suchým topogánom. Jediná atrakcia na Slovensku.
Nik z nás neoľutuje . celý text

ostatné, náš tip | 28. 8. 2017 | Autor:

Goralské rozprávky II

Pre každého kto miluje rozprávky vychádza druhá časť "Goralské rozprávky II z dolín Magury". Cena tejto knižnej publikácie je 10 € , každý kto má záujem , môže nás kontaktovať na tel: 0524892637 alebo obecv.frankova@neton.sk . Každý milovník goralskej kultúry si príde na svoje . Taktiež kto si nestihol zadovážiť Goralské rozprávky I ,ktorých cena je taktiež 10 € môže nás kontaktovať. celý text

ostatné, náš tip | 20. 7. 2017 | Autor:

Mikroprojekt: Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza

o poskytnutí finančného príspevku č. INT/ET/TAT/1/I/B/0062 na realizáciu mikroprojektu: Propagačé cezhraničných turistických trás regiónu Podhale a Spisz podľa rozhodnutia Výboru pre mikroprojekty č. 12 z dňa 20.02.2017 r. v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
uzavretá medzi:
Zväzkom Euroregión Tatry
so sídlom: ul. Sobieskiego 2,
34-400 Nowy Targ; Poľsko, DIČ:7351151998, IČO: 490510603, KRS: 0000035897;
ďalej len „Euroregión”,
zastúpeným:
Antonim Nowakom – riaditel’om kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“
Dominikou Różańskou – hlavnou účtovníčkou
a

Prešovským samosprávnym krajom, so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika, DIČ 2021626332, IČO 37870475
ďalej len „PSK“,zastúpeným:
MUDr. Peterom Chudíkom – predsedom Prešovského samosprávneho kraja
a
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale, so sídlom: ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, DIČ 7352645685, IČO: 120193440, KRS: 0000247281, ďalej len „vedúci partner” zastúpeným:
Wiesławom Parzygnatom – Wiceprezes zarządu
a
Obcou Veľká Franková so sídlom: Veľká Franková č.74, Veľká Franková 059 78, DIČ: 2020709537, IČO: 00076597 ďalej len „partner mikroprojektu” zastúpeným:
Pavlom Soľavom – starostom obce Veľká
celý text

ostatné, náš tip | 4. 5. 2017 | Autor:

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ Veľká Franková na šk. rok 2017-2018


celý text

ostatné, náš tip | 6. 4. 2017 | Autor:
Tatry-Spiš-Pieniny 1

Tatry-Spiš-Pieniny

propagácia obce a regiónu: celý text

ostatné | 21. 6. 2016 | Autor:

Počasie Veľká Franková

počasie Veľká Franková celý text

ostatné | 20. 6. 2016 | Autor:

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti "Zdravie"

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti „ZDRAVIE“ PhDr. Jana Kuchtová Hlavná 16/9 059 04 Matiašovce mobil: 0904 541 520 zmluvný vzťah: VšZP prevádzka od:15.06.2015 Union ZP Ordinačné hodiny: pondelok – piatok : 6,00 – 8,00 hod. 15,00 – 19,00 hod. celý text

ostatné | 1. 6. 2016 | Autor:

Nový cenník za internetové spojenie Neton

NETON INTERNET NOVÝ CENNÍK INTERNETOVÉHO PRIPOJENIA celý text

ostatné | 12. 1. 2015 | Autor:
#

Futbalový turnaj generácií a múzeum na kolesách

všetky fotografie v sekcii fotogaléria alebo na: celý text

ostatné | 22. 8. 2014 | Autor:

Turnaj generácií a artefakty z 2. svetovej vojny

Plagát na toto podujatie v sekcii / šport celý text

ostatné | 7. 7. 2014 | Autor:
#

Branno-športový deň

Fotografie - branno-športový deň v sekcii fotogaléria - kliknite na obrázok
OcÚ a potom na fotografiu - kliknutím sa rozbalí asi 12 fotografií . celý text

ostatné | 30. 6. 2014 | Autor:

Informácie k 2 % z dani

Darujte 2 % z dani našim futbalistom Družstevník Franková , viac informácií v sekcii šport . Všetkým darcom vopred ďakujeme . celý text

ostatné | 23. 6. 2014 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná