Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
50
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

ZLEPŠENIE CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KRÍZOVÉHO RIADENIA PROSTREDNÍCTVOM DOVYBAVENIA JEDNOTIEK DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU A SPOLOČNÝCH AKTIVÍT ZÁCHRANNÝCH SLUŽIEB V OBCIACH OCHOTNICA DOLNA, VEĽKÁ FRANKOVÁ A OCHODN

Typ: ostatné
ZLEPŠENIE CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KRÍZOVÉHO RIADENIA PROSTREDNÍCTVOM DOVYBAVENIA JEDNOTIEK DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU A SPOLOČNÝCH AKTIVÍT ZÁCHRANNÝCH SLUŽIEB V OBCIACH OCHOTNICA DOLNA, VEĽKÁ FRANKOVÁ A OCHODN Projekt Interreg

Od 1. februára 2024 do 31. januára 2026 Obec Veľká Franková v spolupráci s partnermi z Poľska a Slovenska: obec Ochotnica Dolná (hlavný partner) a obec Ochodnica realizuje cezhraničný projekt s názvom Zlepšenie cezhraničnej spolupráce v oblasti bezpečnosti obyvateľstva vrátane krízového riadenia prostredníctvom dovybavenia jednotiek Dobrovoľného hasičského zboru a spoločných aktivít záchranných služieb v obciach Ochotnica Dolna, Veľká Franková a Ochodnica. Projekt získal finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027, priorita 1: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie, Špecifický cieľ: Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

 

Podľa žiadosti o financovanie je celková hodnota tohto projektu 694 015,68 EUR, vrátane finančných prostriedkov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 je 555 212,54 EUR, čo predstavuje 80 % oprávnených nákladov v projekte, t. j. 694 015,68 EUR vrátane:

-Obec Veľká Franková: celková hodnota (100%) –  15 863,40 EUR, ERDF (80%) – 12 690,72 EUR,

-Obec Ochotnica Dolná (hlavný partner): celková hodnota (100%) – 624 310,48 EUR, ERDF (80%) – 499 448,38 EUR,

-Obec Ochodnica: celková hodnota (100%) – 53 841,80 EUR, ERDF (80%) – 43 073,44 EUR.

 

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU

Obce Ochotnica Dolna, Veľká Franková a Ochodnica sú prírodne mimoriadne hodnotným územím v meradle oboch krajín. Zároveň ide o oblasti vystavené dynamicky sa meniacim meteorologickým a hydrologickým podmienkam. Zmena klímy spôsobuje požiare a prívalové dažde, ktoré vedú k záplavám. Realizácia projektu je reakciou na identifikované problémy, ktorým čelia záchranné služby v pohraničnej oblasti. V rámci projektu sa plánuje modernizácia jednotiek DHZ pôsobiacich v obciach: Ochotnica Dolná, Veľká Franková a Ochodnica, ako aj organizovanie spoločných poľsko-slovenských aktivít záchranných služieb: školenia, simulácie záchranných operácií, hasičské preteky a realizácia vzdelávacích a propagačných aktivít, t. j. happeningov - zameraných na obyvateľov rôznych vekových kategórií, s cieľom zvýšiť ich vedomosti o adaptácii na klimatické zmeny a predchádzaní rizikám spojeným s prírodnými katastrofami a kalamitami. Dovybavenie DHZ má zabezpečiť ich vysokú úroveň bojovej pripravenosti, potom bude ich práca a operácie efektívne. Dôležitým prvkom úspechu operácií vykonávaných hasičmi sú ich vedomosti a skúsenosti, a preto sa v projekte plánuje školenie a simulácia záchranných operácií. Realizáciou aktivít súvisiacich s organizáciou školení pre záchranné služby, výmenou skúseností a osvedčených a inovatívnych postupov, organizáciou simulácií záchranných operácií, hasičských pretekov a nákupom ďalšieho vybavenia pre záchranné služby potrebného na spoločné cezhraničné záchranné operácie sa pohraničie stane priateľským k prírode a bezpečným.

 

ČO BY SME CHCELI DOSIAHNUŤ?

Hlavným cieľom projektu je podporovanie adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy.

 

Špecifickými cieľmi sú:

 1. prispôsobenie jednotiek DHZ zmene klímy a starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom nákupu vybavenia,
 2. zvýšenie povedomia miestnych obyvateľov o zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na ňu, ako aj o boji proti negatívnym účinkom prírodných katastrof.

 

PRE KOHO JE PROJEKT?

Príjemcami a účastníkmi projektu budú hasiči z jednotiek DHZ, ale aj obyvatelia poľsko-slovenského pohraničia rôzneho veku a predovšetkým deti a mládež, ktorým bude určená vzdelávacia a propagačná kampaň a pripravené propagačné a vzdelávacie materiály.

 

AKÉ ÚLOHY SME SI NAPLÁNOVALI VO VEĽKEJ FRANKOVEJ?

ZLEPŠENIE CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KRÍZOVÉHO RIADENIA PROSTREDNÍCTVOM DOVYBAVENIA JEDNOTIEK DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV A SPOLOČNÝCH AKTIVÍT ZÁCHRANNÝCH SLUŽIEB V OBCI VEĽKÁ FRANKOVÁ

Obdobie realizácie: 1.2.2024-30.4.2025

 

V rámci prvéj activity bude jednotka DHZ z Veľkej Frankovej vybavená špecializovaným zariaden potrebným v horskom teréne na ochranu osôb a ochranu životného prostredia vrátane:

-Vysokotlaký hasiaci systém - 1 ks. - používa sa na hasenie požiarov s použitím štvorkolky 4x4,

-Motorová píla - 1 ks. - používa sa pri odstraňovaní následkov povodní a lesných požiarov,

-Vyvetvovacia píla - 1 ks. - používa sa na orezávanie stromov počas lesného požiaru,

-Veľkokapacitný zásobník na vodu - 1 ks. - používa sa pri lesných požiaroch, na dopravu vody do ťažko prístupných, hornatých a od vodných zdrojov vzdialených oblastí.

 

V rámci druhej aktivity, ktorú vykonáva obec Wielka Frankowa, sa budú organizovať spoločné aktivity záchranných služieb:

-dve školenia pre hasičov, aby si aktualizovali svoje vedomosti, ktoré im pomôžu efektívne vykonávať spoločné operácie a záchranné prace. Na školeniach sa hasiči naučia ovládať zakúpené vozidlá a záchranné zariadenia.

-Simulácia záchranných operácií s cieľom uplatniť vedomosti v praxi a prostredníctvom praktických aktivít získať skúsenosti v spolupráci s použitím zakúpených záchranných vozidiel a vybavenia.

-Hasičské preteky s cieľom využiť teoretické vedomosti a fyzické zručnosti v pretekoch a predovšetkým vytvoriť spoločný system pomoci.

 

PROJEKTOVÁ KOMUNIKÁCIA

Obdobie realizácie: 1.2.2024-31.1.2026

 

V rámci tejto úlohy sa vo Veľkej Frankovej uskutoční poľsko-slovenský happening.  Pre účastníkov bude zabezpečené stravovanie a budú sa rozdávať materiály vypracované obcou Ochotnica Dolná.

 

Ďalší dvaja partneri projektu naplánovali doplnkové aktivity.

 

UKAZOVATELE PROJEKTU:

-Počet jednotiek záchranných služieb vybavených zariadeniami umožňujúcimi realizáciu záchranných akcií a odstraňovanie následkov katastrof – 5 jednotiek (z toho 1 jednotka DHZ Veľká Franková),

Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce – 3  (z toho 1 – Obec Veľká Franková)

Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce po dokončení projektu – 3  (z toho 1 – Obec Veľká Franková)

–Počet zrealizovaných informačno-vzdelávacích kampaní ovplyvňujúcich ekologické povedomie – 3 3  (z toho 1 – poľsko-slovenský happening vo Veľkej Frankovej)

 

AKÉ BUDÚ VÝSLEDKY PROJEKTU?

 • dovybavenie DHZ v obciach: Ochotnica Dolna, Veľká Franková a Ochodnica,
 • organizovanie spoločných poľsko-slovenských aktivít záchranných služieb: školenia, simulácie záchranných operácií, hasičské preteky a realizácia vzdelávacích a propagačných aktivít, t. j. happeningov,
 • zvýšenie bojovej pripravenosti jednotiek DHZ,
 • rýchlejšia reakcia DHZ v prípade mimoriadnej udalosti,
 • zvýšenie vedomostí a zručností hasičov DHZ,
 • zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a turistov,
 • výmena skúseností a osvedčených postupov medzi DHZ,
 • zvýšenie vedomostí miestnych obyvateľov o adaptácii na zmenu klímy a prevencii rizík katastrof.

 

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Obec Veľká Franková (Hlavný cezhraničný partner)

Veľká Franková 74

059 78 Veľká Franková

obecv.frankova@neton.sk

www.velkafrankova.sk

Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Frankovský

 

Gmina Ochotnica Dolna (Hlavný partner)

Osiedle Dłubacze 160

34-452 Ochotnica Dolna

gmina@ochotnica.pl

www.ochotnica.pl

Kontaktná osoba: Małgorzata Piątek

 

Obec Ochodnica

Ochodnica 121

023 35 Ochodnica

obec@ochodnica.sk

www.ochodnica.sk

Kontaktná osoba:  Radoslav Ďuroška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USPRAWNIENIE TRANSGRANICZNEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI, W TYM W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POPRZEZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP ORAZ WSPÓLNE DZIAŁANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH W GMINACH OCHOTNICA DOLNA, WIELKA FRANKOWA I OCHODNICA

 

Od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2026 r. Obec Veľká Franková we współpracy z partnerami z Polski i ze Słowacji: Gmina Ochotnica Dolna i Obec Ochodnica realizuje transgraniczny projekt pt. Usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa ludności, w tym w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez doposażenie jednostek OSP oraz wspólne działania służb ratowniczych w Gminach Ochotnica Dolna, Wielka Frankowa i Ochodnica. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, priorytet 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze, działanie: Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartość całkowita tego projektu to 694 015,68 EUR, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 wynosi 555 212,54 EUR, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie, tj. 694 015,68  EUR w tym:

-Obec Veľká Franková : całkowite koszty (100%) - 15 863,40 EUR, EFRR (80%) - 12 690,72 EUR,

-Gmina Ochotnica Dolna (Partner Wiodący): całkowite koszty (100%) – 624 310,48  EUR, EFRR (80%) –499 448,38 EUR,

-Obec Ochodnica: całkowite koszty (100%)  - 53 841,80 EUR, EFRR (80%) –43 073,44 EUR.

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Gminy Ochotnica Dolna, Wielka Frankowa i Ochodnica są obszarem szczególnie cennym przyrodniczo w skali obu krajów. Jednocześnie są to tereny narażone na dynamicznie zmieniające się warunki meteorologiczne i hydrologiczne. Zmiany klimatu powodują pożary oraz deszcze nawalne, które skutkują podtopieniami i powodziami. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, z którymi borykają się służby ratownicze obszaru pogranicza. W ramach projektu planowane jest doposażenie jednostek OSP działających w gminach: Ochotnica Dolna, Wielka Frankowa oraz Ochodnica, a także organizacja wspólnych polsko-słowackich działań służb ratowniczych: szkoleń, symulacji akcji ratunkowych, zawodów strażackich oraz przeprowadzenie działań edukacyjno – promocyjnych tj. happeningi - skierowanych do mieszkańców w różnym wieku, w celu podniesienia ich wiedzy w zakresie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami. Doposażenie OSP ma zapewnić im wysoką gotowość bojową, wówczas ich praca i działania będą skuteczne. Ważnym elementem powodzenia akcji prowadzonych przez strażaków jest ich wiedza oraz doświadczenie, dlatego szkolenia oraz symulacje akcji ratunkowych zostały zaplanowane w projekcie. Poprzez podjęcie działań związanych z organizację szkoleń służb ratowniczych, wymianą doświadczeń i dobrych oraz innowacyjnych praktyk, organizację symulacji akcji ratunkowych, zawodów strażackich oraz zakup doposażenia służb ratowniczych niezbędnego do prowadzenia wspólnych, transgranicznych akcji ratunkowych pogranicze stanie się przyjazne naturze i bezpieczne.

 

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Głównym celem projektu jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

 

Celami szczegółowymi są:

 1. przystosowanie jednostek OSP do zachodzących zmian klimatu oraz dbanie o środowisko naturalne poprzez zakup wyposażenia.
 2. Zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie łagodzenia i przystosowania do zmian klimatu, a także przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania klęsk żywiołowych.

 

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT?

Odbiorcami i uczestnikami projektu będą druhowie z jednostek OSP, ale także mieszkańcy pogranicza polsko – słowackiego, w różnym wieku, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież, do których będzie skierowana kampania edukacyjno – promocyjna i zostaną przygotowane materiały promocyjne i edukacyjne.

 

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY ZADANIA W WIELKIEJ FRANKOWEJ?

USPRAWNIENIE TRANSGRANICZNEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI, W TYM W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POPRZEZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP ORAZ WSPÓLNE DZIAŁANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH W GMINIE WIELKA FRANKOWA

Okres realizacji: 01.02.2024-30.04.2025

 

W ramach pierwszego działania jednostka OSP w obec Wielka Frankowa zostanie doposażona w  specjalistyczny sprzęt niezbędny w górzystym terenie, który służyć będzie ochronie ludzi i

 ochronie środowiska naturalnego w tym:

-wysokociśnieniowy system gaśniczy - 1 szt. wykorzystywany do gaszenia pożaru przy pomocy quada 4x4,

-piła łańcuchowa - 1 szt. wykorzystywana do usuwaniu skutków powodzi oraz do przy pożarach lasów,

-piła do gałęzi - 1 szt. wykorzystywana do przycinania drzew podczas pożaru lasu,

-zbiornik na wodę o dużej pojemności - 1 szt. wykorzystywany przy pożarach lasów, do transportu wody w tereny trudnodostępne, górzyste, odległe od ujęć wody.

 

W ramach drugiego działania realizowanego przez Obec Wielka Frankowa zorganizowane zostaną wspólne działania służb ratowniczych, tj.:

-szkolenie dla strażaków, aby ich wiedza była aktualna i pomogła w sprawnym prowadzeniu wspólnych działań i akcji ratunkowych. Na szkoleniach strażacy nauczą się obsługi zakupionych pojazdów i sprzętu ratunkowego.

-Symulacja akcji ratowniczych, aby w praktyce wykorzystać wiedzę i poprzez praktyczne działania zdobyć doświadczenie we współpracy z wykorzystaniem zakupionych pojazdów i sprzętu ratunkowego.

-Zawody strażackie, aby rywalizując wykorzystać wiedzę teoretyczną i umiejętności fizyczne, a przed wszystkim wypracować wspólny system niesienia pomocy.

 

KOMUNIKACJA PROJEKTU

Okres realizacji: 01.02.2024-31.01.2026

 

W ramach zadania w Wielkiej Frankowej zorganizowany zostanie polsko-słowacki happening.  Dla uczestników zapewnione zostanie wyżywienie oraz rozdane zostaną materiały opracowane przez Gminę Ochotnica Dolna.

 

KOSZTY POŚREDNIE

Okres realizacji: 01.02.2024-31.01.2026

 

Zarządzaniem projektem, po stronie Gminy Wielka Frankowa zajmuje się starostwa  Jozef Frankovský. Za koordynację finansową oraz organizację zadań zaplanowanych w projekcie, działania informacyjno-promocyjne, biurową i administracyjną obsługą projektu odpowiedzialni będą pracownicy urzędu (koordynator projektu, koordynator finansowy, specjalista ds. promocji).

 

WSKAŹNIKI PROJEKTU:

-Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji

ratowniczych i usuwania skutków katastrof – 5 (w tym 1 jednostka OSP z Wielkiej Frankowej)

-Organizacje współpracujące ponad granicami – 3 (w tym Obec Wielka Frankowa)

-Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu – 3 (w tym Obec Wielka Frankowa)

-Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną  - 3  (w tym 1 polsko-słowacki happening w Wielkiej Frankowej)

 

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

 • doposażenie jednostek OSP działających w gminach: Ochotnica Dolna, Wielka Frankowa oraz Ochodnica,
 • organizacja wspólnych polsko-słowackich działań służb ratowniczych: szkoleń, symulacji akcji ratunkowych, zawodów strażackich oraz przeprowadzenie działań edukacyjno – promocyjnych tj. happeningi,
 • większa gotowość bojowa OSP,
 • szybsze reagowanie OSP w razie zagrożenia,
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności strażaków z OSP,
 • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów,
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk  między OSP,
 • podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami.

 

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Obec Veľká Franková (Główny Partner Transgraniczny )

Veľká Franková 74

059 78 Veľká Franková

obecv.frankova@neton.sk

www.velkafrankova.sk

Osoba do kontaktu: Ing. Jozef Frankovský

 

Gmina Ochotnica Dolna (Partner wiodący)

Osiedle Dłubacze 160

34-452 Ochotnica Dolna

gmina@ochotnica.pl

www.ochotnica.pl

Osoba do kontaktu: Małgorzata Piątek

 

Obec Ochodnica

Ochodnica 121

023 35 Ochodnica

obec@ochodnica.sk

www.ochodnica.sk

Osoba do kontaktu:  Radoslav Ďuroška


Vytvorené: 14. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 19. 6. 2024 7:24
Autor: Správce Webu