Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad 3

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
48
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka ' Výzva na výkon stavebného dozoru '

 • Názov
  Výzva na výkon stavebného dozoru
 • Kategória zákazky
  Zákazky podľa §117 zákona č.343/2015
 • Popis
  18/2016
  Výzva na predkladanie ponuky


  1. Identifikácia obstarávateľa:
  Názov: Obec Veľká Franková
  Kontaktná osoba: Ing. Jozef Frankovský
  Sídlo: Obecný úrad Veľká Franková , č. 74, 059 78 Veľká Franková
  IČO: 00076597
  Telefón: +421 903960402, 0524892637
  email: obecv.frankova@neton.sk
  2. Typ zmluvy: Výsledkom bude Zmluva o dielo na uskutočnenie prác.
  3. Názov zákazky: „Výkon stavebného dozoru počas realizácie projektu – Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Veľká Franková za účelom zlepšenia energetickej efektivity“.
  Pred spracovaním ponuky je nutná konzultácia a obhliadka miesta stavby, kde starosta poskytne potrebné informácie na vypracovanie ponuky. Informácie poskytne kontaktná osoba Ing. Jozef Frankovský a Čarnogurská Katarína .
  4. Miesto dodania predmetu zákazky: Veľká Franková - obecný úrad
  5. Lehota pre ukončenie diela: najneskôr do 11.03.2016
  6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
  Obstarávateľ nebude poskytovať preddavky. Podkladom pre úhradu budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom.
  7. Podmienky účasti uchádzačov: predloženie cenovej ponuky
  8. Jazyk ponuky: ponuka a doklady v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
  9. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
  9.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  9.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách s DPH ako celková cena.
  10. Lehota na predkladanie ponúk: 10.03.2016 do 15.00 hod.
  Lehota vyhodnotenia ponúk je 10.03.2016 o 15.00 hod. bez účasti uchádzačov.
  11. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obecný úrad Veľká Franková ,č.74, 059 78 Veľká Franková.
  12. Kritéria na hodnotenie ponúk: Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe ceny, osobnej dobrej skúsenosti s uchádzačom a termín dokončenia projektovej dokumentácie.
  13. Ďalšie informácie pre obstarávateľa:
  13.1 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
  13.2 Predpokladaná hodnota zákazky je 1300,00 s DPH.
  13.3 Oznámenie o vyhodnotení ponúk bude zaslané všetkým uchádzačom súčasne, bezprostredne po vyhodnotení ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka sa prijíma, ostatným uchádzačom bude oznámený dôvod neprijatia ponuky.
  13.4 Informácie poskytuje Ing. Jozef Frankovský a Čarnogurská Katarína , pondelok – piatok od 07.00 hod. do 15.00hod., telefón: 052/4892637, mobil: 0903 960 402

  Vo Veľkej Frankovej, dňa 04.03.2016
  ......................................
  Ing. Jozef Frankovský
  poverený zastupovaním starostu obce
 • Dátum zverejnenia
  4.3.2016
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy