Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad 3

Anketa

Ako často navštevujete naše webové stránky?

Celkom hlasov:
35
Hlasovanie začalo:
21. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigácia

Obsah

prístavba a prestavba hasičskej zbrojnice

Typ: ostatné | náš tip
Prístavba a prestavba hasičskej zbrojnice

Výzva na predkladanie ponuky

 

 

 1. Identifikácia obstarávateľa:

        Názov: Obec Veľká Franková

        Kontaktná osoba: Pavol Soľava

        Sídlo: Obecný úrad Veľká Franková , č. 74, 059 78 Veľká Franková

        IČO: 00076597

        Telefón: +421 903960402, 0524892637

        email: obecv.frankova@neton.sk

 1. Typ zmluvy: Výsledkom bude Zmluva o dielo na uskutočnenie prác.

3.    Názov zákazky: „Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice“.

Pred spracovaním ponuky je nutná  konzultácia a obhliadka miesta stavby, kde starosta            poskytne potrebné informácie na vypracovanie ponuky. Informácie poskytne kontaktná osoba Pavol Soľava  a Čarnogurská Katarína .

 1. Miesto dodania predmetu zákazky: Veľká Franková  - obecný úrad
 2. Lehota pre ukončenie diela:  najneskôr do 30.11.2018
 3. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Obstarávateľ bude poskytovať preddavky najviac však vo výške nákupu materiálu. Podkladom pre úhradu budú faktúry vyhotovené zhotoviteľom.

 1. Podmienky účasti uchádzačov: predloženie cenovej ponuky
 2. Jazyk ponuky: ponuka a doklady v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
 3. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
  1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách s DPH ako celková cena, platby budú preddavkovo.
 4. Lehota na predkladanie ponúk:17.05.2018 do 15.00 hod.

        Lehota vyhodnotenia ponúk je  21.05.2018  o 16.30 hod. bez účasti uchádzačov.

 1. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obecný úrad Veľká Franková ,č.74, 059 78 Veľká Franková.
 2. Kritéria na hodnotenie ponúk: Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe ceny, osobnej dobrej skúsenosti s uchádzačom a termín dokončenia stavebných prác.
 3. Ďalšie informácie pre obstarávateľa:

13.1     Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

13.2     Predpokladaná hodnota zákazky je 37000,00 s DPH.

13.3     Oznámenie o vyhodnotení ponúk bude zaslané všetkým uchádzačom súčasne, bezprostredne po vyhodnotení ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka sa prijíma, ostatným uchádzačom bude oznámený dôvod neprijatia ponuky.

13.4     Informácie poskytuje Pavol Soľava  a Čarnogurská Katarína  , pondelok – piatok od 07.00 hod. do 15.00hod., telefón: 052/4892637, mobil: 0903 960 402

 

Vo Veľkej Frankovej, dňa 07.05.2018                                                 ......................................

Pavol Soľava

 starosta obce

 

 


Vytvorené: 21. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2018 11:28
Autor: